اخبار اجتماعی » دست بسته شهرداری در حل معضل "خانه‌های متروکه" تهران